Zakelijke voorwaarden

Geldigheidstermijn

De prijzen en voorwaarden vermeld in de offerte blijven drie maanden geldig na datum.

Betalingsvoorwaarden

De facturen van ASC Nederland BV zijn betaalbaar op onze zetel ten laatste dertig dagen na factuurdatum. In geval van achterstallige betaling, behoudt ASC Nederland BV het recht om de prestaties onverwijld zonder aanmaning of verwittiging te schorsen. 

Indien de betaling niet is uitgevoerd binnen de maand na factuurdatum, dan leidt het uitstel van betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot een verhoging van 10% van de verschuldigde som als forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 75 EUR meer de conventionele intrest ten belope van 10%.

Uitvoeringsmodaliteiten

Indien vereist door de wettelijke reglementering zal ASC Nederland BV de bevoegde instanties op de hoogte brengen van de schorsing van de prestaties geleverd door ASC Nederland BV Elke wijziging in de rechtstoestand van de opdrachtgever en van ASC Nederland BV zoals overlating, verkoop, inbreng, vormwijziging, betalingsmoeilijkheden, faillissement, procedure van gerechtelijke opschorting of iedere andere vorm van samenloop, geeft ASC Nederland BV het recht om de prestaties ogenblikkelijk te beëindigen.
Aan de agentbezoekers van ASC Nederland BV worden alle benodigde faciliteiten verleend om hun opdracht te kunnen uitvoeren.
Naargelang de interventies zal de opdrachtgever of zijn afgevaardigde aanwezig zijn indien het nuttig of nodig is voor de bediening van de te controleren toestellen en/of installaties.
De inspecties, onderzoeken enz. worden slechts uitgevoerd in omgevingsvoorwaarden die voldoen aan de algemene principes van arbeidsveiligheid en hygiëne.
De inspecties, onderzoeken, enz. zullen uitgevoerd worden volgens methoden en technieken steunend op de ervaring en technische kennis van ASC Nederland BV behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling.

Verbintenis – Aansprakelijkheid

Iedere opdrachtgever is verplicht de toestellen en/of installaties te laten onderzoeken zoals de wet het voorschrijft. De opdrachtgever zal vóór het verstrijken van de wettelijke termijn van keuring, de plaats van opstelling van het toestel en/of installatie meedelen.
De opdrachtgever verplicht zich er toe elke wijziging van de aard van het toestel en/of installatie onverwijld aan het organisme mee te delen, en zonder vertraging te voldoen aan de inbreuken en/of opmerkingen vermeld in het verslag.
Elke vertraging, of verhindering in de uitvoering van de opdrachten te wijten aan de opdrachtgever, overmacht, derden of andere kan geen aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding door de opdrachtgever.
ASC Nederland BV is enkel aansprakelijk tot de sommen zoals bij wet en verzekering voorzien.
ASC Nederland BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade aangericht door agentbezoekers die niet begeleid werden en/of niet op de hoogte gebracht werden van bijzonderheden van de te controleren toestellen en/of installaties.
Alle verbintenissen met ASC Nederland BV aangegaan, zijn middelenverbintenissen.

ASC Nederland BV verzekert de geheimhouding van de informatie die zij in de loop van haar keuringsactiviteiten heeft verkregen. De verplichtingen van vertrouwelijkheid van verslagen kunnen niet ingeroepen worden wanneer de wettelijke voorschriften of regelgevingen het opsturen van informatie naar de overheid eisen. Hebben inzicht in de verslagen: alle gerechtelijke instanties en controlediensten van de overheid.

Verzekerde Waarborgen

B.A uitbating: lichamelijke, materiële en immateriële schade vermengd: 5.000.000 EUR per schadegeval.
Zijn in de hoofdwaarborg inbegrepen doch beperkt tot 250.000 EUR per schadegeval: toevertrouwd voorwerp om aan en mee te werken.
B.A. nalevering: lichamelijke, materiële en immateriële schade vermengd: 5.000.000 EUR per schadegeval en per
verzekeringsjaar.
Beroepsaansprakelijkheid: 2.500.000 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar.

Bijkomende prestaties en kosten

Prestaties en kosten voor aanvullende onderzoeken ten gevolge van vaststellingen ter plaatse door de agentbezoeker zullen aanleiding geven tot bijkomende facturatie. Prestaties en kosten die eigen zijn aan de opdracht, die overeengekomen worden buiten de normale werkuren en -dagen, zullen aanleiding geven tot bijkomende facturatie behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling. Deze bijkomende prestaties zullen ondertekend worden op een opdrachtbevestiging door de klant.

Toepasselijk Recht

Elk geschil met betrekking tot onderhavige overeenkomst zal volgens de Nederlandse Wet uitsluitend behandeld worden door de bevoegde Rechtbanken.