Klachten en bezwaren

Uw mening is belangrijk! ASC Nederland hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werken wij steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Opmerkingen en suggesties helpen ons om onze service voortdurend te verbeteren. Dit begint met onze medewerkers die naar u luisteren.

Klachten

Indien u niet tevreden bent over onze dienstverlening horen wij het graag! U kan uw klacht(en) in verband met onze service formuleren via ons klachtenformulier. Alle klachten die betrekking hebben op onze keuringsactiviteiten worden behandeld. U ontvangt steeds een ontvangstbevestiging en wij engageren ons ertoe om binnen de vijf weken een antwoord te bieden op uw klacht.

Bezwaren

Bij ASC Nederland bv  streven we steeds naar het correct uitvoeren van de keuringen. Het kan dat u niet akkoord bent met de beslissing van onze inspecteur. In dat geval kan u een bezwaar indienen volgens onze bezwaarprocedure.

Wij waken erop dat resultaten en beslissingen inzake bezwaren nooit leiden tot discriminerende acties.

Definitie bezwaar

"Een bezwaar of bezwaarschrift kan worden ingediend tegen de beslissing, besluit of inbreuken vermeld op een inspectieverslag van ASC Nederland bv, waarme de opdrachtgever het niet eens is. Er kan ook een bezwaar worden aangetekend tegen het weigeren te beslissen of het niet tijdig nemen van een beslissing."

 

Procedure voor het indienen van een bezwaarschrift

Wanneer u bezwaar wil indienen tegen het besluit van een keuring, dient u dit steeds schriftelijk te doen gericht aan ASC Nederland bv - Technisch Directeur - Atalanta 2, postbus 36 NL-5120 AA Rijen..

Doe dit bij voorkeur via het formulier bezwaarschrift, dat u eenvoudig kan downloaden. U dient dit steeds met gedetailleerde technische argumenten te doen.

Het bezwaarschrift bevat minstens volgende verplichte meldingen:

  • Volledige naam, adres of zetel van de indiener;
  • Het uniek nummer van het keuringsverslag(en) waarop het bezwaar betrekking heeft;
  • Motivatie en argumentatie van het bezwaarschrift. Dat betekent dat het bezwaar feitelijke en (technisch) correcte argumenten moet aangeven die de betwisting van het besluit staven. Het bezwaarschrift wordt steeds voldoende gedocumenteerd (foto’s, …)

Het bezwaarschrift wordt steeds ondertekend en gedagtekend door de indiener. Alle bezwaren die betrekking hebben op onze keuringsactiviteiten worden behandeld. U ontvangt steeds een ontvangstbevestiging en wij engageren ons ertoe om binnen de 30 werkdagen een antwoord te bieden op uw klacht.

 

Volgende stappen worden overlopen:

  1. U ontvangt een ontvangstbevestiging van het bezwaar(schrift). (*)
  2. Indien u wenst gehoord te worden, kan u dit schriftelijk kenbaar maken. U wordt op de hoogte gebracht indien er kan ingegaan worden op uw vraag tot hoorzitting. U wordt gecontacteerd voor het vastleggen van een datum en tijdstip voor de hoorzitting. Omdat er een deskundige of een college van deskundigen aanwezig zullen zijn bij de hoorzitting, geschiedt deze steeds op een door ASC Nederland bv te bepalen tijdstip (binnen de kantooruren). Relevante stukken kunnen tot 10 dagen voor de hoorzitting worden ingediend en liggen gedurende een week voor de zitting ter inzage. (**)
  3. De technisch directeur onderzoekt de ontvankelijkheid van het bezwaar (= het voldoet aan de eisen om in behandeling genomen te worden).
  4. Bij een ontvankelijk bezwaar, zal de technisch directeur het bezwaar onderzoeken en een advies opmaken.
  5. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. Indien het bezwaar aanvaard wordt, herroept de technisch directeur het vorig besluit en maakt een nieuw besluit ter zake op.
  6. Indien het bezwaar niet aanvaard wordt, heeft u het recht tot het indienen van uw zienswijze en argumenten (binnen de 5 werkdagen). Dan wordt het bezwaar, met deze nieuwe zienswijze, opnieuw in overweging genomen. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de definitieve beslissing. (***) 

Indien het bezwaar met de nieuwe zienswijze nog niet als gegrond wordt aanvaard, kan u zich wenden tot de bevoegde instanties. ASC Nederland bv bezorgt u de nodige coördinaten bij de definitieve bevestiging van weigering van het bezwaar.

 
(*) Opgelet: Deze ontvangst betreft enkel de bevestiging dat het bezwaar schriftelijk werd geformuleerd en werd geregistreerd in ons kwaliteitssysteem.
(**) Opgelet: Van het horen wordt afgezien; indien het verzoek om herziening niet ontvankelijk is of kennelijk ongegrond is, of als er inmiddels aan het bezwaar werd tegemoetgekomen of als de indiener verklaart hiervan geen gebruik te willen maken.
(***) Opgelet: De termijn van behandeling wordt hierdoor verlengd met maximum 30 werkdagen.
 

Overzicht termijnen

Termijn van indienen van het bezwaarschrift  = binnen de 30 werkdagen na ontvangst van het keuringsverslag waarvan het besluit wordt bestreden.

Uitzondering: Er is geen termijn van indienen van toepassing wanneer het bezwaar betrekking heeft op het niet of het niet tijdig nemen van een keuringsbesluit.

De hele procedure van behandeling van het bezwaarschrift mag maximaal 30 werkdagen duren te rekenen vanaf de dag na die waarop het bezwaar werd ingediend.

De termijn kan eenmaal met ten hoogste 30 werkdagen worden verlengd. Daarna kan de termijn slechts met toestemming van de belanghebbende worden verlengd.

Evaluatie van de ontvankelijkheid van het bezwaar (= het voldoet aan de vereisten om het in behandeling te nemen) :  binnen de 10 werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift.

Bij het niet aanvaarden van het bezwaar, kan de indiener zijn zienswijze indienen binnen de 5 werkdagen, daarna wordt de beslissing definitief.